top of page

Algemene voorwaarden skiverhuur

 

De huurder is er zich van bewust dat aan de wintersport een aantal risico’s verbonden zijn, die in geen geval op het materiaal of de verhuurder verhaald kunnen worden. Door ondertekening van de verhuurbon verklaart de huurder zich akkoord met de hierna vermelde voorwaarden:

 

1       Duur

De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde materiaal afhaalt. Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde materiaal terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die gelijk is aan 20 % van de huurprijs per week.

2       Risico

De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van het materiaal.

De huurder verbindt er zich toe om het materiaal in dezelfde staat terug te bezorgen.

De huurder is ook aansprakelijk voor de schade die het gehuurde materiaal, aan derden kan veroorzaken.

3       Waarborg

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden vóór afhaling van het verhuurde en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Deze bedraagt €20 per gehuurde set.

4       Verdere info

Wanneer het gehuurde materiaal tijdens gebruik beschadigd raakt, contacteert de huurder de verhuurder vooraleer die het laat herstellen.

Voor het afstellen van het gehuurde materiaal wordt rekening gehouden met de verstrekte informatie i.v.m. leeftijd, geslacht, gewicht, schoenmaat en niveau van de skiër.

5       Annulatie

Het voorschot kan volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden: de gemaakte personeelskosten, eigen aan het laten passen van de schoenen, worden niet terugbetaald. Hierbij houdt de verhuurder 10€ in op het voorschot (per paar gehuurde schoenen).

Er is GEEN terugbetaling van het voorschot wanneer de klant zijn overeenkomst zonder geldige reden annuleert tenzij

* hij een doktersbewijs heeft voor de betreffende periode

* de klant bij Wim’s Skicenter materiaal heeft aangekocht.
 

6       Aangerekende kosten bij schade

Wanneer de huurder het gehuurde materiaal niet of beschadigd terugbrengt, worden hiervoor aangepaste kosten in rekening gebracht. Bij de berekening van de schadevergoeding wordt er rekening gehouden met de restwaarde.

bottom of page